พ.อ.หญิงกฤตยาภรณ์ เจริญผล

หัวหน้า สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

ร.อ.หญิงนัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล

ชรก.สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

สำนักงานวิจัยฯ

สำนักงานวิจัย หมายถึง สำนักงานวิจัยและเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานของคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการดำเนินงานวิจัย เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งในด้านงานวิจัย ประสานงาน อำนวยการและกำกับดูแลในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หน้าที่ของสำนักงานวิจัย
๑. ประสานงาน อำนวยการและกำกับดูแล การบริหารจัดการโครงการวิจัย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และแผนงานการบริหารจัดการโครงการวิจัย
๒. สรุป รวบรวมคำขอวิจัย และเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านการวิจัย
๓. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ทั้งในเรื่องการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการวิจัย
๔. รายงานผลการปฏิบัติให้ประธานกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยทราบโดยต่อเนื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1 กุมภาพันธ์ 2021 2 กุมภาพันธ์ 2021 3 กุมภาพันธ์ 2021 4 กุมภาพันธ์ 2021 5 กุมภาพันธ์ 2021 6 กุมภาพันธ์ 2021 7 กุมภาพันธ์ 2021
8 กุมภาพันธ์ 2021 9 กุมภาพันธ์ 2021 10 กุมภาพันธ์ 2021 11 กุมภาพันธ์ 2021 12 กุมภาพันธ์ 2021 13 กุมภาพันธ์ 2021 14 กุมภาพันธ์ 2021
15 กุมภาพันธ์ 2021 16 กุมภาพันธ์ 2021 17 กุมภาพันธ์ 2021 18 กุมภาพันธ์ 2021 19 กุมภาพันธ์ 2021 20 กุมภาพันธ์ 2021 21 กุมภาพันธ์ 2021
22 กุมภาพันธ์ 2021 23 กุมภาพันธ์ 2021 24 กุมภาพันธ์ 2021 25 กุมภาพันธ์ 2021 26 กุมภาพันธ์ 2021 27 กุมภาพันธ์ 2021 28 กุมภาพันธ์ 2021

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง