พ.อ.หญิงกฤตยาภรณ์ เจริญผล

หัวหน้า สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์

ชรก.สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

ร.อ.หญิงนัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล

ชรก.สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

สำนักงานวิจัยฯ

สำนักงานวิจัย หมายถึง สำนักงานวิจัยและเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานของคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการดำเนินงานวิจัย เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งในด้านงานวิจัย ประสานงาน อำนวยการและกำกับดูแลในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หน้าที่ของสำนักงานวิจัย
๑. ประสานงาน อำนวยการและกำกับดูแล การบริหารจัดการโครงการวิจัย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และแผนงานการบริหารจัดการโครงการวิจัย
๒. สรุป รวบรวมคำขอวิจัย และเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านการวิจัย
๓. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ทั้งในเรื่องการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการวิจัย
๔. รายงานผลการปฏิบัติให้ประธานกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยทราบโดยต่อเนื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2022
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
27 ธันวาคม 2021 28 ธันวาคม 2021 29 ธันวาคม 2021 30 ธันวาคม 2021 31 ธันวาคม 2021 1 มกราคม 2022 2 มกราคม 2022
3 มกราคม 2022 4 มกราคม 2022 5 มกราคม 2022 6 มกราคม 2022 7 มกราคม 2022 8 มกราคม 2022 9 มกราคม 2022
10 มกราคม 2022 11 มกราคม 2022 12 มกราคม 2022 13 มกราคม 2022 14 มกราคม 2022 15 มกราคม 2022 16 มกราคม 2022
17 มกราคม 2022 18 มกราคม 2022 19 มกราคม 2022 20 มกราคม 2022 21 มกราคม 2022 22 มกราคม 2022 23 มกราคม 2022
24 มกราคม 2022 25 มกราคม 2022 26 มกราคม 2022 27 มกราคม 2022 28 มกราคม 2022 29 มกราคม 2022 30 มกราคม 2022
31 มกราคม 2022 1 กุมภาพันธ์ 2022 2 กุมภาพันธ์ 2022 3 กุมภาพันธ์ 2022 4 กุมภาพันธ์ 2022 5 กุมภาพันธ์ 2022 6 กุมภาพันธ์ 2022

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง