พ.อ.หญิงกฤตยาภรณ์ เจริญผล

หัวหน้า สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์

ชรก.สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

ร.อ.หญิงนัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล

ชรก.สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

สำนักงานวิจัยฯ

สำนักงานวิจัย หมายถึง สำนักงานวิจัยและเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานของคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการดำเนินงานวิจัย เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งในด้านงานวิจัย ประสานงาน อำนวยการและกำกับดูแลในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หน้าที่ของสำนักงานวิจัย
๑. ประสานงาน อำนวยการและกำกับดูแล การบริหารจัดการโครงการวิจัย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และแผนงานการบริหารจัดการโครงการวิจัย
๒. สรุป รวบรวมคำขอวิจัย และเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านการวิจัย
๓. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ทั้งในเรื่องการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการวิจัย
๔. รายงานผลการปฏิบัติให้ประธานกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยทราบโดยต่อเนื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

Events in มกราคม 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
26 ธันวาคม 2022 27 ธันวาคม 2022 28 ธันวาคม 2022 29 ธันวาคม 2022 30 ธันวาคม 2022 31 ธันวาคม 2022 1 มกราคม 2023
2 มกราคม 2023 3 มกราคม 2023 4 มกราคม 2023 5 มกราคม 2023 6 มกราคม 2023 7 มกราคม 2023 8 มกราคม 2023
9 มกราคม 2023 10 มกราคม 2023 11 มกราคม 2023 12 มกราคม 2023 13 มกราคม 2023 14 มกราคม 2023 15 มกราคม 2023
16 มกราคม 2023 17 มกราคม 2023 18 มกราคม 2023 19 มกราคม 2023 20 มกราคม 2023 21 มกราคม 2023 22 มกราคม 2023
23 มกราคม 2023 24 มกราคม 2023 25 มกราคม 2023 26 มกราคม 2023 27 มกราคม 2023 28 มกราคม 2023 29 มกราคม 2023
30 มกราคม 2023 31 มกราคม 2023 1 กุมภาพันธ์ 2023 2 กุมภาพันธ์ 2023 3 กุมภาพันธ์ 2023 4 กุมภาพันธ์ 2023 5 กุมภาพันธ์ 2023

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง