พ.อ.หญิงกฤตยาภรณ์ เจริญผล

หัวหน้า สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์

ชรก.สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

ร.อ.หญิงนัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล

ชรก.สนง.วิจัย
สกศ.รร.จปร.

สำนักงานวิจัยฯ

สำนักงานวิจัย หมายถึง สำนักงานวิจัยและเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานของคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการดำเนินงานวิจัย เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งในด้านงานวิจัย ประสานงาน อำนวยการและกำกับดูแลในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หน้าที่ของสำนักงานวิจัย
๑. ประสานงาน อำนวยการและกำกับดูแล การบริหารจัดการโครงการวิจัย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และแผนงานการบริหารจัดการโครงการวิจัย
๒. สรุป รวบรวมคำขอวิจัย และเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านการวิจัย
๓. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ทั้งในเรื่องการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการวิจัย
๔. รายงานผลการปฏิบัติให้ประธานกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยทราบโดยต่อเนื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

Events in กรกฎาคม 2022

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2022 28 มิถุนายน 2022 29 มิถุนายน 2022 30 มิถุนายน 2022 1 กรกฎาคม 2022 2 กรกฎาคม 2022 3 กรกฎาคม 2022
4 กรกฎาคม 2022 5 กรกฎาคม 2022 6 กรกฎาคม 2022 7 กรกฎาคม 2022 8 กรกฎาคม 2022 9 กรกฎาคม 2022 10 กรกฎาคม 2022
11 กรกฎาคม 2022 12 กรกฎาคม 2022 13 กรกฎาคม 2022 14 กรกฎาคม 2022 15 กรกฎาคม 2022 16 กรกฎาคม 2022 17 กรกฎาคม 2022
18 กรกฎาคม 2022 19 กรกฎาคม 2022 20 กรกฎาคม 2022 21 กรกฎาคม 2022 22 กรกฎาคม 2022 23 กรกฎาคม 2022 24 กรกฎาคม 2022
25 กรกฎาคม 2022 26 กรกฎาคม 2022 27 กรกฎาคม 2022 28 กรกฎาคม 2022 29 กรกฎาคม 2022 30 กรกฎาคม 2022 31 กรกฎาคม 2022

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง