ผอ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ผอ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

พล.ต.วินัฐ อินทรสุวรรณ ผอ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จว.น.ย.