ร่วมประชุมเตรียมการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมประชุมเตรียมการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

พ.ต.ภูวเดช สูติปัญญา อจ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ชั้น ๓ อาคาร สป. (ศรีสมาน)