สนง.วิจัย สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง กฤตยาภรณ์ เจริญผล

พ.อ.หญิงกฤตยาภรณ์ เจริญผล

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปรด.ปฐพีวิทยา  วท.ม.เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(สนง.วิจัย สกศ.รร.จปร.)

พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์

พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปร.ด. การบริหารการศึกษา, ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย), ศศ.บ. ภาษาไทย

ร.อ.หญิงนัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล

ร.อ.หญิงนัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล

ตำแหน่ง : อจ. สกศ.รร.จปร. ชรก.กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: